De jaarlijkse Chrismamis van het Aartsbisdom Utrecht vond dit jaar plaats op 20 april,
traditiegetrouw in de kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Apeldoorn.
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening van de olie voor de zieken en
geloofsleerlingen plaats, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het
vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de
Chrismamis vernieuwen de priesters ook hun wijdingsbeloften aan de bisschop.
 

In zijn preek over het priesterschap stond aartsbisschop Eijk tevens stil bij het gebruik van het Chrisma - één van de Heilige Oliën - bij de priesterwijding. Mgr. Eijk: “De bijzondere gave van de Heilige Geest bij de priesterwijding is dat de wijdeling op een zeer intense manier met Christus verbonden wordt. Deze verbondenheid is zo intens dat hij als priester Christus in persoon vertegenwoordigt, in het bijzonder bij het vieren van de Eucharistie.”
“Door het vieren van de Eucharistie stelt de priester ons in staat om de Heer te ontmoeten en te ontvangen. Het is het meest intense contact met God dat in deze wereld mogelijk is,” zo zei mgr. Eijk. Voor de H. Johannes Maria Vianney, de patroon van alle pastoors, was dat het centrale thema van zijn verkondiging, zo memoreerde de aartsbisschop. “Deze pastoor van Ars liet als priester naar Jezus’ hart niets na om mensen duidelijk te maken dat de Eucharistie de bron en het hoogtepunt is van het christelijk leven.” Mgr. Eijk wees ook vooruit naar de komende priesterwijding van Karel Donders op 14 mei en vroeg de aanwezigen expliciet om te bidden voor priesterroepingen: materiaal van de groeiende Diocesane Gebedskring om roepingen was achterin de kerk beschikbaar.